AirTac PB16X5SU PB16X10SU PB16X15SU PB16X25SU 30 40 50 SU

AirTac PB16X5SU, PB16X10SU, PB16X15SU, PB16X25SU 30 40 50 SU là xi lanh tròn nhỏ dòng PB hãng AirTac với Boresize 10mm cùng các mã như:

PB16X5SU, PB16X10SU, PB16X15SU, PB16X25SU, PB16X30SU, PB16X40SU, PB16X50SU