Airtac PBD6X5S PBD6X10S PBD6X15S PBD6X20S

Airtac PBD6X5S PBD6X10S PBD6X15S PBD6X20S là xi lanh tròn nhỏ dòng PBD hãng AirTac với Boresize 6mm cùng các mã như:

PBD6X5S, PBD6X10S, PBD6X15S, PBD6X20S