Airtac PTB16X5SU 16X10SR 16X15SCB 16X20U-LB-FA

Airtac PTB16X5SU 16X10SR 16X15SCB 16X20U-LB-FA là xi lanh tròn nhỏ dòng PTB hãng AirTac với Boresize 16mm cùng các mã như: 

PTB16X5SU, PTB16X10SU, PTB16X15SU, PTB16X20SU, PTB16X5SR, PTB16X10SR, PTB16X15SR, PTB16X20SR, PTB16X5SCB, PTB16X10SCB, PTB16X15SCB, PTB16X20SCB