AirTac PTB6X10SR PSB6X15SR PBD6X20SR

AirTac PTB6X10SR PSB6X15SR PBD6X20SR là xi lanh tròn nhỏ dòng PTB hãng AirTac với Boresize 6mm cùng các mã như:

PSB6X5SR, PSB6X10SR, PSB6X15SR, PSB6X20SR, PTB6X5SR, PTB6X10SR, PTB6X15SR, PTB6X20SR, PBD6X5S, PBD6X10S, PBD6X15S, PBD6X20S