AirTac TN10X10S TN10X15S TN10X20S TN10X25S

AirTac TN10X10S TN10X15S TN10X20S TN10X25S là xi lanh trục dẫn hướng kép dòng TN với Bore size 10 cùng với nhiều loại hành trình khác nhau với những mã như:

TN10X10, TN10X20, TN10X30, TN10X40, TN10X50, TN10X60, TN10X70, TN10X80, TN10X90, TN10X100, TN16X10, TN16X20, TN16X30, TN16X40, TN16X50, TN16X60, TN16X70, TN16X80, TN16X90, TN16X100, TN16X125, TN16X150, TN16X175, TN10X10S, TN10X15S, TN10X20S, TN10X25S