CDM2B20-50Z | Xi lanh SMC CDM2B20-50Z

CDM2B20-50Z | Xi lanh SMC CDM2B20-50Z là mã xi lanh dòng CDM2B với Boresize 20 và hành trình 50.