HFTK25 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFTK

HFTK25 là xi lanh kẹp AirTac dòng HFTK với boresize là 25mm. Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac còn có các mã khác như: HFTK10, HFTK16, HFTK20 ,HFTK32, HFTK40.