HFTK20 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFTK

HFTK20 là xi lanh kẹp AirTac dòng HFTK với boresize là 20mm. Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac còn có các mã khác như: HFTK10, HFTK16, HFTK25 ,HFTK32, HFTK40.