HFZ6 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFZ

HFZ6 là xi lanh kẹp AirTac dòng HFZ với boresize là 6mm. Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac còn có các mã khác như: HFZ10, HFZ16, HFZ20, HFZ25, HFZ32.