HLF12X30S | Xi lanh AirTac dòng HLF

HLF12X30S là xi lanh AirTac dòng HLF với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 30mm, có từ tính.