HLF12X40S | Xi lanh AirTac dòng HLF

HLF12X40S là xi lanh AirTac dòng HLF với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 40mm, có từ tính.