HLF20X10S | Xi lanh AirTac dòng HLF

HLF20X10S là xi lanh AirTac dòng HLF với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 10mm, có từ tính.