HLF20X50S | Xi lanh AirTac dòng HLF

HLF20X50S là xi lanh AirTac dòng HLF với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 50mm, có từ tính.