HLH10X10S | Xi lanh AirTac dòng HLH

HLH10X10S là xi lanh AirTac dòng HLH với boresize là 10mm, cùng với hành trình là 10mm, có từ tính.