HLH10X25S | Xi lanh AirTac dòng HLH

HLH10X25S là xi lanh AirTac dòng HLH với boresize là 10mm, cùng với hành trình là 25mm, có từ tính.