HLH10X50S | Xi lanh AirTac dòng HLH

HLH10X50S là xi lanh AirTac dòng HLH với boresize là 10mm, cùng với hành trình là 50mm, có từ tính.