HLH16X20S | Xi lanh AirTac dòng HLH

HLH16X20S là xi lanh AirTac dòng HLH với boresize là 16mm, cùng với hành trình là 20mm, có từ tính.