HLH16X60S | Xi lanh AirTac dòng HLH

HLH16X60S là xi lanh AirTac dòng HLH với boresize là 16mm, cùng với hành trình là 60mm, có từ tính.