HLH20X25S | Xi lanh AirTac dòng HLH

HLH20X25S là xi lanh AirTac dòng HLH với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 25mm, có từ tính.