HLH20X30S | Xi lanh AirTac dòng HLH

HLH20X30S là xi lanh AirTac dòng HLH với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 30mm, có từ tính.