HLH6X25S | Xi lanh AirTac dòng HLH

HLH6X25S là xi lanh AirTac dòng HLH với boresize là 6mm, cùng với hành trình là 25mm, có từ tính.