HLH6X5S | Xi lanh AirTac dòng HLH

HLH6X5S là xi lanh AirTac dòng HLH với boresize là 6mm, cùng với hành trình là 5mm, có từ tính.