HLQ12X10S | Xi lanh AirTac dòng HLQ

HLQ12X10S là xi lanh AirTac dòng HLQ với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 10mm, có từ tính.