HLQ20X100S-A | Xi lanh AirTac dòng HLQ

HLQ20X100S-A là xi lanh AirTac dòng HLQ với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 100mm, có từ tính.