HLQ25X100S | Xi lanh AirTac dòng HLQ

HLQ25X100S là xi lanh AirTac dòng HLQ với boresize là 25mm, cùng với hành trình là 100mm, có từ tính.