HLQ25X20S | Xi lanh AirTac dòng HLQ

HLQ25X20S là xi lanh AirTac dòng HLQ với boresize là 25mm, cùng với hành trình là 20mm, có từ tính.