HLQ25X30S | Xi lanh AirTac dòng HLQ

HLQ25X30S là xi lanh AirTac dòng HLQ với boresize là 25mm, cùng với hành trình là 30mm, có từ tính.