HLQ6X10S | Xi lanh AirTac dòng HLQ

HLQ6X10S là xi lanh AirTac dòng HLQ với boresize là 6mm, cùng với hành trình là 10mm, có từ tính.