HLS12X10SAS | Xi lanh bàn trượt AirTac dòng HLS

HLS12X10SAS  là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 10mm, có từ tính.