HLS12X30SAS | Xi lanh bàn trượt AirTac dòng HLS

HLS12X30SAS  là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 30mm, có từ tính.