HLS12X50S | Xi lanh AirTac dòng HLS

HLS12X50S là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 50mm, có từ tính.