HLS16X30SAS | Xi lanh bàn trượt AirTac dòng HLS

HLS16X30SAS là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 16mm, cùng với hành trình là 30mm, có từ tính.