HLS16X40SAS | Xi lanh bàn trượt AirTac dòng HLS

HLS16X40SAS là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 16mm, cùng với hành trình là 40mm, có từ tính.