HLS20X125S | Xi lanh bàn trượt AirTac dòng HLS

HLS20X125S là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 125mm, có từ tính.