HLS20X150S | Xi lanh bàn trượt AirTac dòng HLS

HLS20X150S là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 150mm, có từ tính.