HLS6X20S | Xi lanh AirTac dòng HLS

HLS6X20S là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 6mm, cùng với hành trình là 20mm, có từ tính.