HLS8X75S | Xi lanh AirTac dòng HLS

HLS8X75S là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 8mm, cùng với hành trình là 75mm, có từ tính.