MCKA25X100EYW | Xi lanh tròn AirTac dòng MCKA

MCKA25X100EYW là dòng xi lanh tròn MCKA với borsize 25 hành trình 50 đến 150 cùng với những mã chi tiết như: MCKA25X50E, MCKA25X75E, MCKA25X100E, MCKA25X125E, MCKA25X150E, MCKA25X50SE, MCKA25X75SE, MCKA25X100SE, MCKA25X125SE, MCKA25X150SE, MCKA25X50EYW, MCKA25X75EYW, MCKA25X100EYW, MCKA25X125EYW, MCKA25X150EYW, MCKA25X50SEYW, MCKA25X75SEYW, MCKA25X100SEYW, MCKA25X125SEYW, MCKA25X150SEYW.