MI10X30U | Xi lanh AirTac dòng MI

MI10X30U là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 10mm, cùng với hành trình là 30mm.