MI10X40SU | Xi lanh AirTac dòng MI

MI10X40SU là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 10mm, cùng với hành trình là 40mm.