MI10X50SU | Xi lanh AirTac dòng MI

MI10X50SU là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 10mm, cùng với hành trình là 50mm.