MI12X125SCA | Xi lanh AirTac dòng MI

MI12X125SCA là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 125mm.