MI12X20SCA | Xi lanh AirTac dòng MI

MI12X20SCA là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 20mm.