MI12X25SCA | Xi lanh AirTac dòng MI

MI12X25SCA là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 25mm.