MI20X60SU | Xi lanh AirTac dòng MI

MI20X60SU là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 60mm.