MI20X60U | Xi lanh AirTac dòng MI

MI20X60U là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 60mm.