MI25X20SR | Xi lanh AirTac dòng MI

MI25X20SR là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 25mm, cùng với hành trình là 20mm.