MI25X70SR | Xi lanh AirTac dòng MI

MI25X70SR là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 25mm, cùng với hành trình là 70mm.