MI8X100SCA | Xi lanh AirTac dòng MI

MI8X100SCA là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 8mm, cùng với hành trình là 100mm.