MI8X50SCA | Xi lanh AirTac dòng MI

MI8X50SCA là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 8mm, cùng với hành trình là 50mm.